Siger du, hvad du mener?

Her får du indsigt i effektiv kommunikation

Effektiv og klar kommunikation er nødvendig for at sikre forståelse I kontakten med kunder, borgere og brugere . Den viden kursusdeltagerne opnår, forstærker grundlaget for trivsel og samarbejde i alle hverdagens interaktioner.

 

Sociale kompetencer er stadigt mere nødvendige i takt med øget fokus på effektiv drift, fordi mennesker handler og samarbejder med mennesker, frem for med systemer og virksomheder. Samtidig er disse færdigheder mere udsatte end nogensinde.

 

Mennesket udnytter sine sociale kompetencer stadig mere. Den tekniske udvikling stiller større krav til det hele mennesket med øget information og kommunikation.

Den afgørende faktor for succes er effektiv kommunikation, både verbalt og nonverbalt. Effektfuld kommunikation bygger på den rette forståelse af sig selv i forhold til omgivelserne.

Selvbilledet er skabt ud fra et dybt og ubevidst ønske om accept. Det indebærer, at selvopfattelse og adfærd styres af illusioner, der skabes og fastholdes af personen selv på et alderstrin, hvor ingen voksen ville forvente det af deres barn. Udnyttelsen af de ressourcer, personen har er også ofte underlagt denne begrænsende selvopfattelse.

Workshoppen gennemgår på en enkel og lettilgængelig måde baggrunden for de mekanismer, der styrer synspunkter, holdninger og adfærd.

Deltagerne får et sæt helt enkle værktøjer med sig, der bevidstgør tidligere ukendte reaktionsmønstre og således muliggør en fri, ligeværdig og afstemt adfærd i forhold til enhver given situation.

Praktisk gennemførelse

Kurset afholdes i et støttende og motiverende miljø, hvor deltagerne gennem enkle øvelser lærer at forstå og acceptere egne og andres typiske grundmønster for adfærd.

Med udgangspunkt i hverdagssituationer, som deltagerne kan forholde sig til, gennemgås typiske adfærdsmønstre.

Synliggørelse af uhensigtsmæssig adfærd er netop en af de centrale veje til forståelse af egen situation. Trangen til forsvar, der skyldes ”offer-rollen” vil forløses og erstattes af indsigt og viden om egne muligheder og iboende ressourcer.

Workshoppen er sammensat, så assertiv adfærd styrkes og submissiv eller aggressiv adfærd fremover begrænses og med tiden elimineres.

Indlæringen lettes og sikres ved en kombination af basal teori og hverdagsorienteret anskuelsesundervisning med hyppige relationer til den enkeltes kendte forhold og dagligdags håndtering af egne og andres holdninger og adfærd.

Varighed

Maksimalt 3 timer med 1-2 kortere pauser og refleksionsopgaver.

Effektmåling

Kursisten kan straks anvende de enkle og lettilgængelige værktøjer, der særligt retter sig mod:

  • Bevidsthed om egen adfærd og transaktionsmønstre, egne muligheder, kompetencer og iboende ressourcer
  • Personlig mobilitet og øget forståelse
  • Værktøjer til at ændre adfærd, vaner og holdninger frem til egne mål
  • Inspiration til mestring af tillærte, kendte teknikker og stærke sider
  • Mod til at erkende egne muligheder for forandring

 

Evaluering og opfølgning

Workshoppen evalueres ved afslutning ved hjælp af et enkelt og letforståeligt spørgeskema. Kopi af evalueringen tildeles den projektansvarlige og kan eventuelt finde anvendelse ved fremtidige medarbejder udviklingsssamtaler, opfølgningsmøder, teamarrangementer etc. Opfølgning kan aftales 2-3 uger og optimalt igen 6-8 uger efter workshoppens gennemførelse for at sikre effekten.

Meinche Reforce

Empower people. Improve lives!